డి.యస్.సి 2008 Additional Selection అభ్యర్థుల జాబితా ప్రచురించ బడినది. యస్.జి.టి(తెలుగు), ఉర్దు మరియు తమిళ్ లిస్టులు కలవు. అర్హత పొందిన అభ్యర్థులు( ఇంతకు ముందు విల్లింగ్ ఇవ్వని వారు 29-05-2020 లోపుల deoctraptet@gmail.com నకు e-Mail ద్వారా పంపగలరు - డి.ఇ.ఓ చిత్తూరు

Organogram

About the Department

The District Educational Office, Chittoor is under Ministry of Education government of Andhra Pradesh. Its main responsibility is to ensure that Children receive good quality Education and care across the district. District Educational Office headed by District Educational Officer(DEO) and his team of Dy.E.Os and D.I.O.S collectively share their expertise to support service provision and maintain close communication with all Schools across the District. DEO's office with a task or function that ensures high quality of the educators training and level of understanding to achieve high quality education.

More...